ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง -รับทราบคดีของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินของสหกรณ์ ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกุู้ยืม หรือค้ำประกัน ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องพิจารณาคัดเลือกสำนักงานทนายความ ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55

ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องข้อเสนอแนะของสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 16 เรื่องอื่น ๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *