สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด

BORDER PATROL POLICE 33 SAVINGS COOPERATIVE LIMITED

"เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง เข้มแข็ง โปร่งใส บริการทั่วถึงประทับใจ"

053 – 848021

โทรศัพท์/โทรสาร

DOWNLOAD

File Date added File size Downloads
pdf ใบฝากเงิน DEPOSIT SLIP 2 มีนาคม 2022 15:20 น. 385 KB 81
pdf ใบถอนเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 มีนาคม 2022 15:20 น. 372 KB 95
pdf คำขอและหนังสือกู้เงินสามัญ (วงเงินเกิน 6,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 6,500,000 บาท) 8 กุมภาพันธ์ 2022 11:42 น. 488 KB 110
pdf คำขอและหนังสือกู้เงินสามัญ (วงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 6,000,000 บาท) 8 กุมภาพันธ์ 2022 11:38 น. 445 KB 104
pdf คำขอและหนังสือกู้เงินสวัสดิการโควิด (วเงินเกินกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท) 8 กุมภาพันธ์ 2022 11:17 น. 229 KB 225
pdf คำขอและหนังสือกู้เงินสวัสดิการโควิด (วงเงิน 500,000 บาท) 8 กุมภาพันธ์ 2022 11:05 น. 127 KB 209
pdf คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 8 กุมภาพันธ์ 2022 11:04 น. 127 KB 116
pdf ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสามัญ 24 พฤศจิกายน 2021 11:14 น. 156 KB 189
pdf ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ 24 พฤศจิกายน 2021 11:14 น. 148 KB 131
pdf คำขอและหนังสือกู้เงินสามัญ (วงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท) 23 พฤศจิกายน 2021 16:11 น. 232 KB 176
pdf คำขอและหนังสือกู้เงินสามัญ (วงเงินเกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,500,000 บาท) 23 พฤศจิกายน 2021 16:11 น. 317 KB 198
pdf คำขอและหนังสือกู้เงินสามัญ (วงเงินเกิน 2,500,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,600,000 บาท) 23 พฤศจิกายน 2021 16:10 น. 359 KB 125
pdf คำขอและหนังสือกู้เงินสามัญ (วงเงินเกิน 3,600,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท) 23 พฤศจิกายน 2021 16:10 น. 402 KB 110
pdf คำขอและหนังสือกู้เงินสวัสดิการกรณีพิเศษ (วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท) 23 พฤศจิกายน 2021 15:41 น. 225 KB 124
pdf คำขอและหนังสือกู้เงินสวัสดิการกรณีพิเศษ (วงเงินเกินกว่า 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 600,000 บาท) 23 พฤศจิกายน 2021 15:41 น. 267 KB 111
pdf คำขอและหนังสือกู้เงินสวัสดิการกรณีพิเศษ (วงเงินเกินกว่า 600,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท) 23 พฤศจิกายน 2021 15:36 น. 310 KB 123
pdf คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อจัดซื้ออาวุธปืน 23 พฤศจิกายน 2021 14:52 น. 182 KB 130
pdf คำขอและหนังสือกู้เงินไม่เกินมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ (กู้หุ้นตนเอง) 23 พฤศจิกายน 2021 10:18 น. 224 KB 135
pdf พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 24 มีนาคม 2021 17:35 น. 267 KB 186
pdf พรบ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 24 มีนาคม 2021 17:35 น. 204 KB 165
pdf พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 24 มีนาคม 2021 17:35 น. 99 KB 177