สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด

BORDER PATROL POLICE 33 SAVINGS COOPERATIVE LIMITED

"เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง เข้มแข็ง โปร่งใส บริการทั่วถึงประทับใจ"

053 – 848021

โทรศัพท์/โทรสาร

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

(% ต่อปี)

ออมทรัพย์

 

สะสมทรัพย์

 

ประจำ

3.00%

 

3.00%

 

3.00%

สัจจะออมทรัพย์

3.50%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

(% ต่อปี)

สามัญ

 

เพื่อซื้อสินค้า

 

เพื่อซื้ออาวุธปืน

 

ฉุกเฉิน

6.95%

 

6.95%

 

6.95%

 

5.60 %

เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

 

5.80%

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเ

การฝากถอนเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สมาชิกท่านใดที่ต้องการฝากถอนเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้อุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องโทรสาร ส

สหกรณ์จัดทำประกันภัยโควิดให้แก่สมาชิก

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 52 มีความห่วยใยสมาชิกที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด–19 ที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จึงมีมาตรการเพิ่มสวัสดิการให้แก่สมาชิกทุกท่าน

ระบบข้อมูลสมาชิก

ที่อยู่182 หมู่ที่ 7 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 50290
Email savingsbpp33@gmail.com