อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

(% ต่อปี)

ออมทรัพย์

สะสมทรัพย์

ประจำ

สัจจะออมทรัพย์

3.00%

3.00%

3.00%

3.50%

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

(% ต่อปี)

เงินกู้สามัญ 

เงินกู้สินค้า

เงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้น

เงินกู้ซื้ออาวุธปืน

เงินกู้สินเชื่อ

เงินกู้สวัสดิการพิเศษ 

เงินกู้โควิด

เงินกู้ด่วนช่วยเพื่อน

เงินกู้ฉุกเฉิน

เงินกู้คุณภาพชีวิต

6.85%

6.85%

6.85%

6.00%

5.80%

6.85%

6.00%

6.00%

 5.60%

6.20%

  • All Posts
  • ข่าสาร ประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จก (ออมทรัพย์)

375-1-02288-0

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จก (กระแสรายวัน)

375-6-00040-0

ระบบข้อมูลสมาชิก

ที่อยู่182 หมู่ที่ 7 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 50290
Email savingsbpp33@gmail.com