สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด

BORDER PATROL POLICE 33 SAVINGS COOPERATIVE LIMITED

"เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง เข้มแข็ง โปร่งใส บริการทั่วถึงประทับใจ"

053 – 848021

โทรศัพท์/โทรสาร

การฝากถอนเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สมาชิกท่านใดที่ต้องการฝากถอนเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้อุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องโทรสาร สามารถดำเนินการได้ ดังนี้
วิธีนำฝากเงิน
1. กรอกแบบฟอร์มใบฝากเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
2. แนบสำเนาหน้าสมุดคู่ฝากประเภทที่ฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝาก
ส่งเอกสารตามข้อ 1. – 3. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด ทราบทันที
วิธีการถอนเงิน
1. เจ้าของบัญชีทำบันทึกแจ้งความประสงค์ของถอนเงินโดยการแจ้งชื่อ – นามสกุล เลขที่สมาชิก เลขที่บัญชีเงินฝากที่ต้องการถอน ยอดเงินที่ต้องการถอน สำเนาหน้าสมุดคู่ฝากที่มีกับสหกรณ์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้สหกรณ์โอน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด จะโอนเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าของบัญชีเท่านั้น

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด ด้านล่างนี้

ไฟล์ดาวน์โหลด

File Date added File size Downloads
pdf ใบฝากเงิน DEPOSIT SLIP 22 กุมภาพันธ์ 2022 14:40 น. 385 KB 156
pdf ใบถอนเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 22 กุมภาพันธ์ 2022 14:40 น. 372 KB 199