คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าสาร ประชาสัมพันธ์

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง -รับทราบคดีของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินของสหกรณ์ ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกุู้ยืม หรือค้ำประกัน ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ฯ

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องพิจารณาคัดเลือกสำนักงานทนายความ ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 55

ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2567

ระเบียบวาระที่ 15 เรื่องข้อเสนอแนะของสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 16 เรื่องอื่น ๆ

การฝากถอนเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สมาชิกท่านใดที่ต้องการฝากถอนเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้อุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องโทรสาร สามารถดำเนินการได้ ดังนี้
วิธีนำฝากเงิน
1. กรอกแบบฟอร์มใบฝากเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
2. แนบสำเนาหน้าสมุดคู่ฝากประเภทที่ฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝาก
ส่งเอกสารตามข้อ 1. – 3. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด ทราบทันที
วิธีการถอนเงิน
1. เจ้าของบัญชีทำบันทึกแจ้งความประสงค์ของถอนเงินโดยการแจ้งชื่อ – นามสกุล เลขที่สมาชิก เลขที่บัญชีเงินฝากที่ต้องการถอน ยอดเงินที่ต้องการถอน สำเนาหน้าสมุดคู่ฝากที่มีกับสหกรณ์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้สหกรณ์โอน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด จะโอนเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าของบัญชีเท่านั้น

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด ด้านล่างนี้

สหกรณ์จัดทำประกันภัยโควิดให้แก่สมาชิก

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 52 มีความห่วยใยสมาชิกที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด–19 ที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จึงมีมาตรการเพิ่มสวัสดิการให้แก่สมาชิกทุกท่าน (เป็นสมาชิก ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 จำนวน 1,168 คน) ด้วยการจัดทำประกันภัย โควิด (แผน 2A) กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 – วันที่ 20 มิถุนายน 2565