คลังเก็บผู้เขียน: contact

การฝากถอนเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สมาชิกท่านใดที่ต้องการฝากถอนเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้อุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องโทรสาร สามารถดำเนินการได้ ดังนี้
วิธีนำฝากเงิน
1. กรอกแบบฟอร์มใบฝากเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
2. แนบสำเนาหน้าสมุดคู่ฝากประเภทที่ฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝาก
ส่งเอกสารตามข้อ 1. – 3. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด ทราบทันที
วิธีการถอนเงิน
1. เจ้าของบัญชีทำบันทึกแจ้งความประสงค์ของถอนเงินโดยการแจ้งชื่อ – นามสกุล เลขที่สมาชิก เลขที่บัญชีเงินฝากที่ต้องการถอน ยอดเงินที่ต้องการถอน สำเนาหน้าสมุดคู่ฝากที่มีกับสหกรณ์ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่ต้องการให้สหกรณ์โอน
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด จะโอนเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าของบัญชีเท่านั้น

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด ด้านล่างนี้

สหกรณ์จัดทำประกันภัยโควิดให้แก่สมาชิก

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 52 มีความห่วยใยสมาชิกที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด–19 ที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จึงมีมาตรการเพิ่มสวัสดิการให้แก่สมาชิกทุกท่าน (เป็นสมาชิก ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 จำนวน 1,168 คน) ด้วยการจัดทำประกันภัย โควิด (แผน 2A) กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 – วันที่ 20 มิถุนายน 2565