การเข้าเป็นสมาชิกสามัญ

คุณสมบัติของสมาชิก

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ
(3) ก เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำสังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 โรงพยาบาลดารารัศมี และกองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ หรือ เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้ หรือ
ข เป็นข้าราชการบำนาญที่เบิกจ่ายเงินบำนาญ ตามโครงการจ่ายตรงกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 โรงพยาบาลดารารัศมี และกองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารทุกอย่างต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง และสำเนาเอกสารต้องชัดเจน
1. ใบสมัครสมาชิกของสหกรณ์ฯ
2. ต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า สารวัตรหรือเทียบเท่าคนหนึ่งรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า สารวัตรหรือเทียบเท่า ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 ผู้เข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์คนละ 50 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้

การชำระค่าหุ้น

1. สมาชิกต้องถือทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าจำนวน 500 บาทต่อเดือน
2. ถ้าสมาชิกที่ประสงค์จะถือทุนเรือนหุ้นเพิ่มให้แสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการตามแบบที่สหกรณ์กำหนด

สิทธิของสมาชิกมีดังนี้

(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์
(5) สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

สิทธิของสมาชิกมีดังนี้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง
(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

สมาชิกย้ายสังกัด

สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ และคณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้และ เงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

การเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติ และที่อยู่

สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ สัญชาติและที่อยู่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง