สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด

BORDER PATROL POLICE 33 SAVINGS COOPERATIVE LIMITED

"เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง เข้มแข็ง โปร่งใส บริการทั่วถึงประทับใจ"

053 – 848021

โทรศัพท์/โทรสาร

เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด

ข้อมูลการจดทะเบียน : สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2515

สหกรณ์ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 182 หมู่ที่ 7 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์/โทรสาร 053 – 848021

แผนที่สหกรณ์