สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด

BORDER PATROL POLICE 33 SAVINGS COOPERATIVE LIMITED

"เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง เข้มแข็ง โปร่งใส บริการทั่วถึงประทับใจ"

053 – 848021

โทรศัพท์/โทรสาร

ระเบียบ

File Date added File size Downloads
pdf การรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2565 15 สิงหาคม 2022 11:07 น. 4 MB 74
pdf การปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2565 8 กรกฎาคม 2022 9:55 น. 3 MB 111
pdf การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2565 23 มิถุนายน 2022 11:03 น. 4 MB 139
pdf การรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2565 26 พฤษภาคม 2022 9:44 น. 4 MB 90
pdf การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2562 28 เมษายน 2022 9:37 น. 94 KB 116
pdf การฝากถอนเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 15 กุมภาพันธ์ 2022 15:33 น. 706 KB 113
pdf กองทุนช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกัน พ.ศ.2564 27 ธันวาคม 2021 13:37 น. 1 MB 140
pdf การจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและคู่สมรส พ.ศ.2564 19 พฤศจิกายน 2021 11:43 น. 140 KB 152
pdf วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2559 10 พฤศจิกายน 2021 15:54 น. 126 KB 137
pdf การรับฝากเงินจากนิติบุคคล พ.ศ.2562 10 พฤศจิกายน 2021 15:54 น. 116 KB 147
pdf การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ.2564 10 พฤศจิกายน 2021 15:44 น. 136 KB 148
pdf กองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2556 10 พฤศจิกายน 2021 15:37 น. 94 KB 157
pdf หลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2554 10 พฤศจิกายน 2021 15:37 น. 154 KB 147
pdf การควบคุมการใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พ.ศ.2554 10 พฤศจิกายน 2021 11:40 น. 136 KB 144
pdf การให้บริการสมาชิกสมทบ พ.ศ.2554 10 พฤศจิกายน 2021 11:27 น. 91 KB 155
pdf ที่ปรึกษาของสหกรณ์ พ.ศ.2554 10 พฤศจิกายน 2021 11:18 น. 97 KB 140
pdf การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2554 10 พฤศจิกายน 2021 11:16 น. 103 KB 166
pdf การพัสดุ พ.ศ.2559 10 พฤศจิกายน 2021 11:10 น. 126 KB 144
pdf งานสารบรรณ พ.ศ.2554 10 พฤศจิกายน 2021 10:48 น. 93 KB 147
pdf อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2554 4 พฤศจิกายน 2021 14:28 น. 117 KB 136
pdf ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2560 4 พฤศจิกายน 2021 14:26 น. 99 KB 139
pdf เจ้าหน้าที่ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 3 พฤศจิกายน 2021 15:10 น. 444 KB 152
pdf การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2554 3 พฤศจิกายน 2021 14:50 น. 89 KB 141
pdf เงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก พ.ศ.2554 3 พฤศจิกายน 2021 14:41 น. 108 KB 131
pdf กลุ่มสมาชิก พ.ศ.2562 3 พฤศจิกายน 2021 14:39 น. 119 KB 141
pdf การใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2562 3 พฤศจิกายน 2021 14:36 น. 98 KB 143
pdf การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น พ.ศ. 2554 3 พฤศจิกายน 2021 14:20 น. 101 KB 133
pdf การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2554 3 พฤศจิกายน 2021 14:06 น. 121 KB 135
pdf การรับฝากเงินสัจจะออมทรัพย์ พ.ศ. 2560 3 พฤศจิกายน 2021 14:05 น. 112 KB 161
pdf หุ้น พ.ศ.2564 3 พฤศจิกายน 2021 13:46 น. 139 KB 150