พ.ต.อ.อาซันคาน ประทานวงศ์สกุล

ผู้จัดการ

ร.ต.อ.หญิง ธิดารัตน์ แก้วสาร

รองผู้จัดการ

จันทร์เพ็ญ อุ่นเมือง

เจ้าหน้าที่การเงิน

คณพศ นันทสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อรพิน อนุกูล

เจ้าหน้าที่บัญชี

กาญจนา เติบจันทึก

เจ้าหน้าที่ทะเบียน

ผ่องพรรณ ใจอาจ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ยลลดา ค้าแก้ว

เจ้าหน้าที่ประมวลผล