อัตราการจ่ายปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2565
เพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด ได้จ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก ในอัตราเงินปันผล 7.00 % และเฉลี่ยคืน 12.60 % และได้จ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกสมทบ ในอัตราเงินปันผล 5.50 %