สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด

BORDER PATROL POLICE 33 SAVINGS COOPERATIVE LIMITED

"เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง เข้มแข็ง โปร่งใส บริการทั่วถึงประทับใจ"

053 – 848021

โทรศัพท์/โทรสาร

ทำเนียบคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 53

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ

ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ

รองประธานกรรมการ (1)

พ.ต.ท.วัชรินทร์ ยศรุ่งโรจน์

รองประธานกรรมการ (2)

พ.ต.อ.ฐิติพงศ์ เจนกิจเจริญชัย

รองประธานกรรมการ (3)

พ.ต.ต.วิโรจน์ สงวนโสภณ

เลขานุการ

พ.ต.ท.มะดูฮา หะยีตาและ

เหรัญญิก

พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ

กรรมการ

พ.ต.ท.ณภัทร ชะวาลา

กรรมการ

พ.ต.อ.บุญมา เพิ่มวารี

กรรมการ

พ.ต.ท.ฉมาบดี สุริยะอมร

กรรมการ

พ.ต.ต.พนารัตน์ จินดากูล

กรรมการ

ร.ต.อ.ทวี ซาวคำเขตต์

กรรมการ

ร.ต.อ.อนุวัฒน์ ตาวงค์

กรรมการ

ร.ต.อ.อดุลย์ คงคล่อง

กรรมการ

ด.ต.รวมศักดิ์ เหนือสุวรรณ์

กรรมการ