พ.ต.อ.ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ

ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ

รองประธานกรรมการ (1)

พ.ต.ท.บัณฑิต สีหาโคตร

รองประธานกรรมการ (2)

พ.ต.ท.นิรันดร์ ไชยรัตน์

รองประธานกรรมการ (3)

พ.ต.ท.วัชรินทร์ ยศรุ่งโรจน์

รองประธานกรรมการ (4)

ร.ต.อ.หญิง ภครัตน์ เอนกบุณย์

เลขานุการ

พ.ต.ท.มะดูฮา หะยีตาและ

เหรัญญิก

พ.ต.อ.บุญมา เพิ่มวารี

กรรมการ

พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ

กรรมการ

พ.ต.ท.ฉมาบดี สุริยะอมร

กรรมการ

พ.ต.ท.ณภัทร ชะวาลา

กรรมการ

พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ ต่วนชะเอม

กรรมการ

พ.ต.ต.วุฒิพงศ์ สุภาวรรณ์

กรรมการ

กรรมการ

ร.ต.อ.อนุวัฒน์ ตาวงศ์

กรรมการ