สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด

BORDER PATROL POLICE 33 SAVINGS COOPERATIVE LIMITED

"เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง เข้มแข็ง โปร่งใส บริการทั่วถึงประทับใจ"

053 – 848021

โทรศัพท์/โทรสาร

ทำเนียบคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 54

พ.ต.อ.ผดุงเกียรติ ปัณฑรนนทกะ

ประธานกรรมการ

พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ ไชยลาภ

รองประธานกรรมการ (1)

พ.ต.ท.บัณฑิต สีหาโคตร

รองประธานกรรมการ (2)

พ.ต.ท.นิรันดร์ ไชยรัตน์

รองประธานกรรมการ (3)

พ.ต.ท.วัชรินทร์ ยศรุ่งโรจน์

รองประธานกรรมการ (4)

พ.ต.ต.วิโรจน์ สงวนโสภณ

เลขานุการ

พ.ต.ท.มะดูฮา หะยีตาและ

เหรัญญิก

พ.ต.อ.บุญมา เพิ่มวารี

กรรมการ

พ.ต.ท.ธวัชชัย สุรินต๊ะ

กรรมการ

พ.ต.ท.ฉมาบดี สุริยะอมร

กรรมการ

พ.ต.ท.ณภัทร ชะวาลา

กรรมการ

พ.ต.ท.หญิง กนกวรรณ ต่วนชะเอม

กรรมการ

พ.ต.ต.วุฒิพงศ์ สุภาวรรณ์

กรรมการ

พ.ต.ต.ธีรภัทร หนูแก้ว

กรรมการ

ร.ต.อ.โยฮัน เจริญพงศภรณ์

กรรมการ