สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด

BORDER PATROL POLICE 33 SAVINGS COOPERATIVE LIMITED

"เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง เข้มแข็ง โปร่งใส บริการทั่วถึงประทับใจ"

053 – 848021

โทรศัพท์/โทรสาร

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเ

อ่านต่อ »

การฝากถอนเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สมาชิกท่านใดที่ต้องการฝากถอนเงินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้อุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องโทรสาร ส

อ่านต่อ »

สหกรณ์จัดทำประกันภัยโควิดให้แก่สมาชิก

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 52 มีความห่วยใยสมาชิกที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด–19 ที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จึงมีมาตรการเพิ่มสวัสดิการให้แก่สมาชิกทุกท่าน

อ่านต่อ »