สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด

BORDER PATROL POLICE 33 SAVINGS COOPERATIVE LIMITED

"เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง เข้มแข็ง โปร่งใส บริการทั่วถึงประทับใจ"

053 – 848021

โทรศัพท์/โทรสาร

ประกาศ

File Date added File size Downloads
pdf การหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก 15 สิงหาคม 2022 11:06 น. 407 KB 44
pdf อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 8 กรกฎาคม 2022 9:45 น. 560 KB 33
pdf อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 8 กรกฎาคม 2022 9:45 น. 495 KB 43
pdf โครงการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 8 กรกฎาคม 2022 9:45 น. 602 KB 50
pdf ชะลอการซื้อหุ้นเพิ่ม และสมัครเป็นสมาชิกของสมาชิกสมทบ 23 มิถุนายน 2022 11:08 น. 393 KB 35
pdf หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้แก่สมาชิก 8 กุมภาพันธ์ 2022 14:15 น. 1 MB 114
pdf หลักเกณฑ์การกู้เงินสวัสดิการโควิด 8 กุมภาพันธ์ 2022 14:15 น. 476 KB 107
pdf การซื้อหุ้นและการฝากเงินออมทรัพย์ของสมาชิกสหกรณ์ 22 พฤศจิกายน 2021 10:33 น. 540 KB 112
pdf หลักเกณฑ์กองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2564 2 พฤศจิกายน 2021 13:50 น. 2 MB 95
pdf หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ 2 พฤศจิกายน 2021 11:14 น. 392 KB 101
pdf อัตราการถือหุ้นเรือนหุ้น 2 พฤศจิกายน 2021 11:14 น. 281 KB 108
pdf หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อจัดซื้ออาวุธปืน 2 พฤศจิกายน 2021 11:04 น. 467 KB 102