สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด

BORDER PATROL POLICE 33 SAVINGS COOPERATIVE LIMITED

"เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง เข้มแข็ง โปร่งใส บริการทั่วถึงประทับใจ"

053 – 848021

โทรศัพท์/โทรสาร

ประกาศ

File Date added File size Downloads
pdf โครงการสินเชื่อช่วยเลือผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 27 เมษายน 2023 9:00 น. 541 KB 35
pdf อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉิน 27 เมษายน 2023 9:00 น. 339 KB 12
pdf หลักเกณฑ์กองทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2566 22 มีนาคม 2023 10:53 น. 2 MB 41
pdf การซื้อทุนเรือนหุ้นเพิ่มของสมาชิกสหกรณ์ 13 มีนาคม 2023 10:25 น. 313 KB 26
pdf หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงินกู้แก่สมาชิก 2 มีนาคม 2023 14:53 น. 1 MB 56
pdf อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 2 มีนาคม 2023 14:42 น. 468 KB 34
pdf การหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก 15 สิงหาคม 2022 11:06 น. 407 KB 127
pdf อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 8 กรกฎาคม 2022 9:45 น. 495 KB 113
pdf หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ 2 พฤศจิกายน 2021 11:14 น. 392 KB 171
pdf อัตราการถือหุ้นเรือนหุ้น 2 พฤศจิกายน 2021 11:14 น. 281 KB 165
pdf หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อจัดซื้ออาวุธปืน 2 พฤศจิกายน 2021 11:04 น. 467 KB 166