ข้อมูลการจดทะเบียน : สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2515

ที่อยู่182 หมู่ที่ 7 ตำบล หนองหาร อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 50290
Email savingsbpp33@gmail.com