สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด

BORDER PATROL POLICE 33 SAVINGS COOPERATIVE LIMITED

"เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง เข้มแข็ง โปร่งใส บริการทั่วถึงประทับใจ"

053 – 848021

โทรศัพท์/โทรสาร

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากเดิมร้อยละ 7.05 ต่อปี ปรับลดร้อยละ 6.95 ต่อปี

เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ มีความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด ชุดที่ 52 ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จึงได้กำหนดปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ทุกประเภทลดลงร้อยละ 0.10 ต่อปี ดังนี้

เงินกู้สามัญ อัตราร้อยละ 6.95 ต่อปี
เงินกู้เพื่อซื้อสินค้า อัตราร้อยละ 6.95 ต่อปี
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน อัตราร้อยละ 6.95 ต่อปี
เงินกู้สวัสดิการกรณีพิเศษ อัตราร้อยละ 6.95 ต่อปี

         ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป